Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020Sb.

1. Oficiální název

Obec Kladky

2. Důvod a způsob založení

Obec Kladky (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena  ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

– je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

– je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

– vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

– pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní a poštovní adresa

Obec Kladky
Kladky 19
798 54 Kladky

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Kladky
Kladky 19
798 54 Kladky

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: +420582383424
mobilní telefon:+420739015225

4.5 Adresa internetové stránky

www.obeckladky.cz

4.6 Adresa podatelny

Obec Kladky
Kladky 19
798 54 Kladky

       Přehled technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v elektronické podobě: flash disk

4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna

4.8 Další elektronické adresy

obeckladky@volny.cz

4.9 Datová schránka

6ekbvu2

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 0006424701/0100

Jiným způsobem platby může být úhrada v hotovosti na pokladně OÚ, v sídle úřadu.

6. IČO

00288331

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem a podání podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 13. Licenční smlouvy

  • 16.1 Vzor licenčních smluv
  • 16.2 Výhradní licence V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.