Vyhláška společný školský obvod základní školy

Zastupitelstvo obce Kladky na svém zasedání dne 12. 10. 2017 usnesením č. 7/4 usneslo vydat na základě ustanovení § 78 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

kompletní znění vyhlášky viz odkaz: Obecně závazná vyhláška společný školský obvod

Obecně závazná vyhláška obce KLADKY č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1Obecní zastupitelstvo obce KLADKY vydává dne 28.12.2007, dle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Působnost

Správu poplatku vykonává Obecní úřad Kladky (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2

Poplatník

Poplatek platí:

  1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čtěte více

Jednací řád zastupitelstva obce Kladky

Zastupitelstvo obce Kladky se usneslo na svém zasedání dne 29. 6. 2007 vydat na základě ustanovení § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů tento jednací řád :

Článek 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád zastupitelstva obce Kladky (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje přípravu, svolávání, formu a průběh jednání, způsob hlasování a rozhodování, způsob volby a odvolání starosty a místostarosty, předsedů a členů výborů, způsob kontroly plnění usnesení zastupitelstva a zabezpečení uložených úkolů.

Článek 2

Pravomoci zastupitelstva obce

  1. Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a § 85 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů ( dále jen „zákon o obcích“).
  2. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do přenesené působnosti obce, jen stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon.

Čtěte více