Vyhláška společný školský obvod základní školy

Zastupitelstvo obce Kladky na svém zasedání dne 12. 10. 2017 usnesením č. 7/4 usneslo vydat na základě ustanovení § 78 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

kompletní znění vyhlášky viz odkaz: Obecně závazná vyhláška společný školský obvod

Obecně závazná vyhláška obce KLADKY č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1Obecní zastupitelstvo obce KLADKY vydává dne 28.12.2007, dle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Působnost

Správu poplatku vykonává Obecní úřad Kladky (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2

Poplatník

Poplatek platí:

 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čtěte více

Jednací řád zastupitelstva obce Kladky

Zastupitelstvo obce Kladky se usneslo na svém zasedání dne 29. 6. 2007 vydat na základě ustanovení § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů tento jednací řád :

Článek 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád zastupitelstva obce Kladky (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje přípravu, svolávání, formu a průběh jednání, způsob hlasování a rozhodování, způsob volby a odvolání starosty a místostarosty, předsedů a členů výborů, způsob kontroly plnění usnesení zastupitelstva a zabezpečení uložených úkolů.

Článek 2

Pravomoci zastupitelstva obce

 1. Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a § 85 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů ( dále jen „zákon o obcích“).
 2. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do přenesené působnosti obce, jen stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon.

Čtěte více

Obecně závazná vyhláška obce KLADKY č. 1/2006 o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Kladky vydalo dne 14.11.2006 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm.d) a § 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněni pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

Čl.1

 1. Obec Kladky zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
  • poplatek ze psů
  • poplatek za užívání veřejného prostranství
 2. Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad Kladky (dále jen správce poplatku). Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

ČÁST DRUHÁ

HLAVA l

Poplatek ze psů

Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 3

Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Kladky.

Čl. 4

Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15-ti dnů vznik poplatkové povinnosti od dovršení stáří psa 3 měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
 4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo identifikační číslo organizace. Jde-li o právnickou nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čtěte více

Velikost písma
Zvýšit kontrast