Jednací řád zastupitelstva obce Kladky

Zastupitelstvo obce Kladky se usneslo na svém zasedání dne 29. 6. 2007 vydat na základě ustanovení § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů tento jednací řád :

Článek 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád zastupitelstva obce Kladky (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje přípravu, svolávání, formu a průběh jednání, způsob hlasování a rozhodování, způsob volby a odvolání starosty a místostarosty, předsedů a členů výborů, způsob kontroly plnění usnesení zastupitelstva a zabezpečení uložených úkolů.

Článek 2

Pravomoci zastupitelstva obce

 1. Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a § 85 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů ( dále jen „zákon o obcích“).
 2. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do přenesené působnosti obce, jen stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon.

Čtěte více

Obecně závazná vyhláška obce KLADKY č. 1/2006 o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Kladky vydalo dne 14.11.2006 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm.d) a § 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněni pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

Čl.1

 1. Obec Kladky zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
  • poplatek ze psů
  • poplatek za užívání veřejného prostranství
 2. Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad Kladky (dále jen správce poplatku). Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

ČÁST DRUHÁ

HLAVA l

Poplatek ze psů

Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 3

Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Kladky.

Čl. 4

Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15-ti dnů vznik poplatkové povinnosti od dovršení stáří psa 3 měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
 4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo identifikační číslo organizace. Jde-li o právnickou nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čtěte více

Obecně závazná vyhláška obce KLADKY, číslo 3/2002

kterou se vydává „Požární řád obce“ a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob ( dále jen vyhláška ).

Obecní zastupitelstvo obce Kladky příslušné dle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, schválilo dne 15.5.2002 podle § 29 odst. 1 písm. o) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně (úplné znění zák. č. 67/2001 Sb.)

POŽÁRNÍ ŘÁD

Obce KLADKY

Čl. 1

Účel vyhlášky

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci za účelem co nejefektivnější ochrany zdraví občanů obce, jejich životů a majetků před možností zničení požárem. Určuje povinnosti všech občanů bez ohledu na jejich podnikatelskou činnost a povinnost všech podnikatelů na území obce působících trvale nebo jen na přechodnou dobu. Určuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany v obci a vztah obecního úřadu k těmto osobám.

Čl. 2

Organizace požární ochrany

 1. za požární ochranu obce odpovídá obecní úřad v čele se starostou obce
 2. k řádnému plnění úkolů stanovených právními předpisy na úseku požární ochrany obecní úřad:
  1. zřizuje jednotku požární ochrany obce kategorie JPO V/2 k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelných pohromách, v čele této jednotky stojí velitel jednotky
  2. pověřuje starostu dohledem nad požární ochranou v obci, včetně dohledu nad jednotkou požární ochrany
  3. projednává stav požární ochrany v Zastupitelstvu obce nejméně jedenkrát ročně, po závažných požárech nebo jiných mimořádných událostech

Čtěte více

Obecně závazná vyhláška obce KLADKY č. 4/2002, kterou se vydává ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Obecní zastupitelstvo obce KLADKY vydává dne 10.10.2002 dle ustanovení § 16 odst. 1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ) a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákon č. 128/2001 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Řád veřejného pohřebiště ( dále jen řád ) upravuje provoz veřejného pohřebiště ( dále jen pohřebiště ) na parcele 1164/1 v k. ú. Kladky.

Provozovatel pohřebiště zajišťuje provoz pohřebiště vlastními silami ( dále jen správce pohřebiště ).

Čl. 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto:

Prosinec – únor 08:00 – 17:00 hodin
Březen – květen 07:00 – 20:00 hodin
Červen – září 06:00 – 21:00 hodin
Říjen – listopad 07:00 – 19:00 hodin

Pokud je třeba např. v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních případech ústní dohodou s provozovatelem pohřebiště. Čtěte více