Obecně závazná vyhláška obce KLADKY, číslo 3/2002

kterou se vydává „Požární řád obce“ a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob ( dále jen vyhláška ).

Obecní zastupitelstvo obce Kladky příslušné dle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, schválilo dne 15.5.2002 podle § 29 odst. 1 písm. o) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně (úplné znění zák. č. 67/2001 Sb.)

POŽÁRNÍ ŘÁD

Obce KLADKY

Čl. 1

Účel vyhlášky

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci za účelem co nejefektivnější ochrany zdraví občanů obce, jejich životů a majetků před možností zničení požárem. Určuje povinnosti všech občanů bez ohledu na jejich podnikatelskou činnost a povinnost všech podnikatelů na území obce působících trvale nebo jen na přechodnou dobu. Určuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany v obci a vztah obecního úřadu k těmto osobám.

Čl. 2

Organizace požární ochrany

  1. za požární ochranu obce odpovídá obecní úřad v čele se starostou obce
  2. k řádnému plnění úkolů stanovených právními předpisy na úseku požární ochrany obecní úřad:
    1. zřizuje jednotku požární ochrany obce kategorie JPO V/2 k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelných pohromách, v čele této jednotky stojí velitel jednotky
    2. pověřuje starostu dohledem nad požární ochranou v obci, včetně dohledu nad jednotkou požární ochrany
    3. projednává stav požární ochrany v Zastupitelstvu obce nejméně jedenkrát ročně, po závažných požárech nebo jiných mimořádných událostech

Čtěte více

Obecně závazná vyhláška obce KLADKY č. 4/2002, kterou se vydává ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Obecní zastupitelstvo obce KLADKY vydává dne 10.10.2002 dle ustanovení § 16 odst. 1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ) a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákon č. 128/2001 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Řád veřejného pohřebiště ( dále jen řád ) upravuje provoz veřejného pohřebiště ( dále jen pohřebiště ) na parcele 1164/1 v k. ú. Kladky.

Provozovatel pohřebiště zajišťuje provoz pohřebiště vlastními silami ( dále jen správce pohřebiště ).

Čl. 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto:

Prosinec – únor 08:00 – 17:00 hodin
Březen – květen 07:00 – 20:00 hodin
Červen – září 06:00 – 21:00 hodin
Říjen – listopad 07:00 – 19:00 hodin

Pokud je třeba např. v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních případech ústní dohodou s provozovatelem pohřebiště. Čtěte více

Velikost písma
Zvýšit kontrast