Obecně závazná vyhláška obce KLADKY č. 4/2002, kterou se vydává ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Obecní zastupitelstvo obce KLADKY vydává dne 10.10.2002 dle ustanovení § 16 odst. 1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ) a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákon č. 128/2001 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Řád veřejného pohřebiště ( dále jen řád ) upravuje provoz veřejného pohřebiště ( dále jen pohřebiště ) na parcele 1164/1 v k. ú. Kladky.

Provozovatel pohřebiště zajišťuje provoz pohřebiště vlastními silami ( dále jen správce pohřebiště ).

Čl. 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto:

Prosinec – únor 08:00 – 17:00 hodin
Březen – květen 07:00 – 20:00 hodin
Červen – září 06:00 – 21:00 hodin
Říjen – listopad 07:00 – 19:00 hodin

Pokud je třeba např. v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních případech ústní dohodou s provozovatelem pohřebiště.

Čl. 3

Pořádek na pohřebišti

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržovat se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména není dovoleno chovat se hlučně, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, odkládat odpadky a jiné věci mimo místa k tomu určená.
 2. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 3. Na pohřebiště je zákaz přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 4. Na pohřebišti je zákaz jezdit na jízdních kolech, koloběžkách a kolečkových bruslích.
 5. Vozidla ( s výjimkou invalidních vozíků ) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebiště jsou vpuštěna nejpozději 1 hodinu před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 minut před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
 6. Pojízdné a průchodové plochy na pohřebišti je povoleno používat k parkování vozidel pouze v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat u hrobových míst a provádět opravy a údržbu vozidel včetně umývání vozidla.
 7. Přístup na pohřebiště nebo jeho části může správce z oprávněných důvodů ( terénní úpravy, náledí, vichřice atd. ) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
 9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jiných hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
 10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebišť pít vodu ze studny. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně a při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu z areálu pohřebiště.
 11. Odpadky je třeba odkládat na místa k tomu určená.
 12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, současně nejsou oprávněni k výsadbě nové zeleně přesahující 1 m výšky bez jeho souhlasu. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 13. Dozor nad pořádkem pohřebiště provádí správce pohřebiště.

Čl. 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména tyto služby:

 1. provoz pohřebiště zajišťuje obec Kladky ( dále jen správce pohřebiště )
 2. pronájem hrobových míst
 3. vedení evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků
 4. správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolí areálu pohřebiště
 5. zajišťování likvidace odpadů
 6. výkopové práce související s pohřbením

Čl. 5

Povinnosti a činnosti správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 1. Správce pohřebiště je povinen:
  1. předat nájemci hrobového místa ( dále jen nájemce ) k užívání vyznačené číselně označené místo
  2. umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl. 9
  3. umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržovat se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné např. v důsledku živelné pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenické práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu: dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu
 2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Čl. 6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelnění ostatků a jejich exhumace

 1. Lidské pozůstatky může do hrobu ukládat jiná osoba jen se souhlasem správce pohřebiště.
 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
 3. Rakve s lidskými pozůstatky se ukládají zpravidla po jedné do každého hrobového místa. Do stejného hrobového místa může být další rakev uložena většinou až po uplynutí tlecí doby.
 4. Hloubka hrobu pro jednu rakev je pro dospělou osobu 1,5 m, pro děti do 10 let 1,2 m. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřelou zeminou ve výši minimálně 1,2 m. Boční vzdálenost mezi hroby musí činit nejméně 0,3 m. Dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody.
 5. Před uplynutím tlecí doby může být do téhož hrobu uložena další rakev s lidskými pozůstatky, pokud je možné umístit ji nad úroveň poslední rakve a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m. Minimální hloubka prohloubeného hrobu pro dvě rakve je 2 m. Tlecí doba se počítá od data uložení druhé rakve.
 6. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem okresního hygienika nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení předseda senátu nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci platí ten, kdo o ni požádá.
 7. Urny lze do hrobu ukládat do výklenku náhrobku nebo do zvláštní ochranné schránky.

Čl. 7

Tlecí doba

Tlecí doba pro ukládání lidských ostatků do hrobů činí 14 let.

Čl. 8

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
  1. základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu
  2. přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedního hrobu
  3. vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny
 2. Při provádění veškerých operací na pohřebišti je třeba dodržet podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:
  1. respektování důstojnosti a místa a omezování hlučných prací
  2. neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
  3. nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
  4. zajištění ochrany zeleně, keřových systémů zeleně
 3. Po ukončení prací na pohřebišti je nutné uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního stavu.

Čl. 9

Nájem hrobového místa

 1. Místo na pohřebišti se propůjčuje na základě písemné smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a fyzickou osobou ( dále nájemce ). Místo na hrob se propůjčuje na dobu 14 let od posledního uložení lidských ostatků. Tato doba je stanovena jako tlecí doba. Je zakázán podnájem hrobového místa.
 2. Nájemce je povinen pronajímateli sdělit veškeré informace potřebné pro vedení evidence související s provozováním veřejného pohřebiště ( jméno, příjmení, místo, datum narození a úmrtí, rodné číslo, datum uložení pozůstatků nebo zpopelnění ostatků na veřejném pohřebišti ), včetně listu o lékařském ohledání zemřelého.
 3. Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází nájemné i vlastnictví hrobového zařízení na dědice. Dědic je povinen sdělit provozovateli pohřebiště neprodleně nové údaje potřebné pro evidenci veřejného pohřebiště.
 4. Provozovatel pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu 90 dnů před jejím ukončením. Není-li mu trvalý pobyt nájemce znám, uveřejní tuto informaci na veřejném pohřebišti nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.
 5. Nájemce je povinen udržovat propůjčené místo a jeho okolí v řádném stavu. Zjistí-li provozovatel závady, vyzve nájemce, aby je odstranil ve stanovené lhůtě. Pokud není znám trvalý pobyt nájemce, doručí výzvu veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 60 dnů. Neudržování propůjčeného místa v řádném stavu je důvodem k vypovězení nájemní smlouvy ze strany obce.
 6. Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny a do jednoho roku se o tyto věci nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako s věcmi opuštěnými.

Čl. 10

Poplatek za nájem hrobového místa

Nájemce hradí poplatek za nájem hrobového místa dle ceníku, který je přílohou č. 1 této vyhlášky.

Poplatek se vyměřuje na dobu 14 let, a to vždy za celé kalendářní roky.

Je-li před uplynutím tlecí doby pohřbena do téhož hrobu další rakev s lidskými pozůstatky, musí se nájemné z hrobu uhradit tak, aby bylo zaplaceno do konce tlecího období tohoto pohřbeného. Poplatek je splatný složenkou nebo v hotovosti do pokladny Obecního úřadu Kladky.

Poplatek za pronájem hrobového místa se skládá ze dvou částí.

 1. nájemné za propůjčení hrobového místa dle ustanovení Výměru Ministerstva financí ČR
 2. cena ostatních služeb spojených s propůjčením hrobového místa

Čl. 11

Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno dle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

Pohřebiště je z právního hlediska považováno za veřejné prostranství, provozovatel hřbitova tudíž neodpovídá za případné zcizení nebo poškození hrobového zařízení.

Čl. 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po zveřejnění na úřední desce.

Příloha č. 1

Obecně závazné vyhlášky obce KLADKY č. 4/2002, Řád veřejného pohřebiště

CENÍK ZA PRONÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA

roční nájemné z pozemku hrobového místa 3,- Kč/m 2
roční poplatek za služby spojené s nájmem hrobového místa 5,- Kč/m 2
Celkem : 8,- Kč/m 2 /1 rok

Tato cena platí za každý i započatý m2 hrobu.

Tento ceník nabývá účinnosti patnáctým dnem po zveřejnění na úřední desce.