Územní plán Kladek

Dne 17. června 2009 byl vydán Územní plán Kladek formou opatření obecné povahy č. 1/2009. Dne 25. 10. 2019 nabyla účinnosti změna č. 2 územního plánu Kladky.

náhled územního plánu obce Kladky
  • UP-Kladky – změna č. 2 územního plánu Kladky, textová část
  • Kladky 01 – základní členění území
  • Kladky 02 – hlavní výkres – urbanistická koncepce
  • Kladky 03 – koncepce dopravy
  • Kladky 04 – koncepce vodního hospodářství
  • Kladky 05 – koncepce energetiky
  • Kladky 06 – veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace
  • Kladky A1 – koordinační výkres
  • Kladky A2 – koordinační výkres – výřez 1:2500