Obecně závazná vyhláška obce KLADKY, číslo 3/2002

kterou se vydává „Požární řád obce“ a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob ( dále jen vyhláška ).

Obecní zastupitelstvo obce Kladky příslušné dle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, schválilo dne 15.5.2002 podle § 29 odst. 1 písm. o) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně (úplné znění zák. č. 67/2001 Sb.)

POŽÁRNÍ ŘÁD

Obce KLADKY

Čl. 1

Účel vyhlášky

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci za účelem co nejefektivnější ochrany zdraví občanů obce, jejich životů a majetků před možností zničení požárem. Určuje povinnosti všech občanů bez ohledu na jejich podnikatelskou činnost a povinnost všech podnikatelů na území obce působících trvale nebo jen na přechodnou dobu. Určuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany v obci a vztah obecního úřadu k těmto osobám.

Čl. 2

Organizace požární ochrany

 1. za požární ochranu obce odpovídá obecní úřad v čele se starostou obce
 2. k řádnému plnění úkolů stanovených právními předpisy na úseku požární ochrany obecní úřad:
  1. zřizuje jednotku požární ochrany obce kategorie JPO V/2 k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelných pohromách, v čele této jednotky stojí velitel jednotky
  2. pověřuje starostu dohledem nad požární ochranou v obci, včetně dohledu nad jednotkou požární ochrany
  3. projednává stav požární ochrany v Zastupitelstvu obce nejméně jedenkrát ročně, po závažných požárech nebo jiných mimořádných událostech

Čl. 3

Úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

Velitel jednotky požární ochrany obce:

 1. udržuje trvalou akceschopnost jednotky požární ochrany obce
 2. kontroluje, zda členové jednotky se minimálně jedenkrát ročně podrobují lékařské prohlídce a zda mají odpovídající zdravotní způsobilost
 3. nepřipustí, aby v jednotce byli zařazeni členové zdravotně nezpůsobilí
 4. dbá, aby členové zařazení v jednotce užívali předepsanou osobní výzbroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky a dodržovali zásady bezpečné práce, s nimiž je řádně seznámil
 5. provádí odbornou přípravu členů zařazených v jednotce dle stanoveného plánu odborné přípravy
 6. dbá na dodržování stanovené údržby požární techniky, výstroje a výzbroje a provádění pravidelných a prokazatelných kontrol a zkoušení prostředků požární ochrany
 7. vede evidenci požární techniky a jiných prostředků požární ochrany
 8. zúčastňuje se odborné přípravy organizované okresním úřadem
 9. udržuje potřebnou fyzickou zdatnost a vede členy jednotky požární ochrany obce k fyzické a odborné zdatnosti
 10. vede předepsanou dokumentaci o činnosti jednotky požární ochrany obce, o provedených cvičeních a dalších skutečnostech dle požadavků předpisů požární ochrany
 11. zabezpečuje provádění kontroly zdrojů požární vody v obci minimálně dvakrát ročně
 12. plní další úkoly na úseku požární ochrany dle rozhodnutí starosty obce

Čl. 4

Druh, velikost a vybavení jednotky požární ochrany obce

Obec zřizuje jednotku požární ochrany kategorie JPO V/2 a zabezpečuje financování provozu a údržbu objektu požární zbrojnice, techniky, osobního a věcného vybavení.

Čl. 5

Přehled zdrojů požární vody

Obecní úřad :

 1. zajišťuje potřebné zdroje požární vody – určuje zdroje požární vody
 2. předává jednotce požární ochrany obce plán obce s vyznačením vodních zdrojů
 3. dohlíží, aby ve vyčleněných objektech, kde charakter provozu nedovoluje hasit vodou, byly k dispozici vhodné hasební prostředky

Čl. 6

Ohlašovny požárů a způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

 1. v katastru obce jsou tyto ohlašovny požárů:
  1. Obecní úč¨řad Kladky 38 34 24
  2. Územní ohlašovna požárů – HZS Prostějov, Wolkerova 6 150
 2. ohlašovna požárů musí být vybavena dokumentací, podle které plní tyto úkoly:
  1. přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelné pohromě, zjišťuje, kde k události došlo, o jakou událost jde, jaký má rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí
  2. oznamuje nahlášenou událost na územní operační středisko
  3. oznamuje nahlášenou událost starostovi obce
 3. Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce požární ochrany se provádí těmito způsoby:
  1. sirénou na hasičské zbrojnici
  2. obecním rozhlasem – oznámení mluveným slovem. Vyhlášení zajistí starosta obce. Telefon na OÚ – 582 383 424. Domů – dle seznamu
  3. náhradním způsobem – prostřednictvím vyrozumění členů sboru dobrovolných hasičů

Čl. 7

Způsob trvalého zabezpečení požární ochrany v obci

Trvalá pohotovost jednotek pro účely obce je zajištěna nepřetržitou službou stanice územního Hasičského sboru v Prostějově, Wolkerova 6.

Čl. 8

Úkoly právnických osob, podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany

 1. povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob jsou stanoveny zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č.67/2001 Sb. – zejména § 6a, 6b, 13, 15, 16, 16a, 18, 19, 20, 21 a 22).
 2. Povinnosti fyzických osob jsou stanoveny zák.č. 133(1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů – § 17, 18, 19, 20, 21 a 22)
 3. Obec může porušení předpisů na úseku požární ochrany a neplnění stanovených požadavků požární ochrany klasifikovat jako přestupek na úseku požární ochrany a pokud jsou naplněny všechny znaky přestupků uvedených v § 78 zákona o požární ochraně, uložit za tyto přestupky až do výše Kč 25 000,–Kč.

Čl. 9

Všeobecná ustanovení

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a škody na majetku. Při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou pomoc, nevystaví-li se tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké, či mu v tom nebrání důležitá okolnost poskytnout potřebnou věcnou pomoc.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.05.2002.