Obecně závazná vyhláška obce KLADKY č. 1/2006 o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Kladky vydalo dne 14.11.2006 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm.d) a § 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněni pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

Čl.1

 1. Obec Kladky zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
  • poplatek ze psů
  • poplatek za užívání veřejného prostranství
 2. Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad Kladky (dále jen správce poplatku). Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

ČÁST DRUHÁ

HLAVA l

Poplatek ze psů

Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 3

Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Kladky.

Čl. 4

Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15-ti dnů vznik poplatkové povinnosti od dovršení stáří psa 3 měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
 4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo identifikační číslo organizace. Jde-li o právnickou nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 5

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovr­šil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
 2. Zanikne-li poplatková povinnost ( např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

Čl. 6

Sazba poplatku

Poplatek činí za kalendářní rok:

a) za psa 100,– Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 150,– Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu
100,– Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c) 150,– Kč

Čl. 7

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Čl. 8

Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je

 1. osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
 2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 3. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy

HLAVA II

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 9

Předmět poplatku

 1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a vyhrazení trvalého parkovacího místa.
 2. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 10

Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím , která podléhají poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství jsou místní komunikace, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení. Seznam parcel je přílohou této obecně závazné vyhlášky.

ČI. 11

Poplatník

 1. Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 9.

Čl. 12

Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 1 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 1den je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání.
 2. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1 do 1dne.
 3. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 13

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 9. až do dne, kdy toto užíváni skončilo zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

ČI. 14

Sazba poplatku

  1. Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívaní veřejného prostranství:
a) za umístění zařízení sloužícího pro poskytováni prodeje 10,- Kč
b) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb 10,- Kč
c) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 10,- Kč
d) za umístění skládek 10,- Kč
e) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 1.000,- Kč

Čl. 15

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný:
  1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 1dne nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato
  2. při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 1dne nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo

Čl. 16

Osvobození

 1. Poplatku nepodléhá :
  1. vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou
 2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu :
  1. ve lhůtě stanovené dle této vyhlášky
  2. v případě vzniku osvobození po splnění oznamovací povinnosti ve lhůtě do10 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození
 3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození

ČÁST TŘETÍ

Společná ustanovení

Čl. 17

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejích nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatníků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a citovaného zákona.

Čl. 18

 1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemné uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 19

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

ČÁST ČTVRTÁ

Zrušovací ustanovení

Čl. 20

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze dne 12.11.2003.

ČÁST PÁTÁ

Účinnost

Čl. 21

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2007