Jednací řád zastupitelstva obce Kladky

Zastupitelstvo obce Kladky se usneslo na svém zasedání dne 29. 6. 2007 vydat na základě ustanovení § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů tento jednací řád :

Článek 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád zastupitelstva obce Kladky (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje přípravu, svolávání, formu a průběh jednání, způsob hlasování a rozhodování, způsob volby a odvolání starosty a místostarosty, předsedů a členů výborů, způsob kontroly plnění usnesení zastupitelstva a zabezpečení uložených úkolů.

Článek 2

Pravomoci zastupitelstva obce

 1. Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a § 85 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů ( dále jen „zákon o obcích“).
 2. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do přenesené působnosti obce, jen stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon.

Článek 3

Svolání jednání zastupitelstva obce

 1. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta . Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.
 2. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odst.1, učiní tak místostarosta, popř. jiný člen zastupitelstva obce.

Článek 4

Příprava zasedání zastupitelstva

Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje starosta v součinnosti s místostarostou.

 1. Termíny řádných zasedání v kalendářním roce navrhuje a schvaluje zastupitelstvo obce.
 2. Podklady pro zasedání připravuje obecní úřad, výbory zastupitelstva, jednotliví členové zastupitelstva či skupina členů zastupitelstva nebo pracovní skupina, která byla zastupitelstvem obce ustavena a pověřena zpracováním nezbytných podkladů, potřebných pro rozhodnutí určité záležitosti či souboru záležitostí. Za přípravu, zpracování a předkládání podkladů pro jednání zastupitelstva odpovídá starosta.
 3. Právo předkládat návrhy k zařazení na program připravovaného zasedání zastupitelstva mají jeho členové a výbory.
 4. Náležitosti podkladů:
  1. název podkladu,
  2. předkladatel (jméno, příjmení, funkce a podpis)
  3. zpracovatel (jméno, příjmení, funkce a podpis)
  4. důvodová zpráva, která musí obsahovat zejména zhodnocení dosavadního, stavu, rozbor příčin nedostatků, odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad na rozpočet obce
  5. návrh usnesení, které musí být konkrétní, termínované a s uvedením osoby odpovědné za jeho splnění.
 5. Všichni členové zastupitelstva obdrží zpravidla nejpozději 2 dny před termínem konání zasedání program a v tomto čase dostupné podklady určené k projednání. Všichni členové zastupitelstva mohou na základě obdržených podkladů podat svůj návrh k předloženým materiálům písemně, nejpozději jeden pracovní den před termínem zasedání starostovi nebo místostarostovi pro případnou opravu těchto podkladů.
 6. Starosta z předložených návrhů a podkladů připraví program zasedání zastupitelstva..
 7. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dnů před zasedáním zastupitelstva, kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým (místní rozhlas apod.)

Článek 5

Práva a povinnosti člena zastupitelstva

 1. Člen zastupitelstva je povinen:
  1. zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce
  2. sdělit před zahájením zasedání zastupitelstva skutečnost, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samého nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů). Sdělení musí učinit písemně nebo ústně předsedajícímu. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhodne zastupitelstvo hlasováním.
 2. Vyloučení člena zastupitelstva z projednávání a rozhodování neznamená omezení jeho práva účasti a hlasování na zasedání zastupitelstva.

Článek 6

Program jednání

 1. Program jednání zastupitelstva navrhuje starosta.
 2. Na jednání zastupitelstva obce může být jednáno jen o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo obce souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o němž či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.
 3. Požádá-li o to ústně nebo písemně člen zastupitelstva obce, projedná se zařazení požadovaného bodu programu na nejbližším jednání zastupitelstva obce. Nevyhoví-li se mu, musí být sděleny důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo obce.

Článek 7

Průběh jednání zastupitelstva obce

 1. Schůzi zastupitelstva obce zpravidla řídí starosta.
 2. Předsedající ( zpravidla starosta ) řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí starosta zasedání a svolá do 15 dnů jeho náhradní zasedání.
 3. V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a opatření, zda diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť, nechá zvolit návrhovou komisi a dva členy zastupitelstva obce za ověřovatele jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.
 4. Zápis proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.
 5. Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí.
 6. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.
 7. Do rozpravy se přihlašují zastupitelé, popř. jiní oprávnění občané. Občan obce, jakož i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost, případně cizinec, splňující předpoklady § 17 zákona o obcích, má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem zastupitelstva písemně nebo zvednutím ruky v průběhu jednání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuze musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
 8. Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.
 9. Do diskuze se mohou členové zastupitelstva obce přihlásit do konce rozpravy.
 10. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.
 11. Zastupitelstvo obce se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, např.:
  1. nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát
  2. doba diskusního vystoupení se omezuje na 3 minuty a u předkladatele na 10 minut.
  3. technické poznámky se zkracují na nezbytně nutnou dobu
 12. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce; o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

Článek 8

Příprava usnesení zastupitelstva obce

 1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuze členů zastupitelstva.
 2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání; závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulován stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu obce předkládá návrhová komise.

Článek 9

Hlasování

 1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
 3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
 4. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijatelné.
 5. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo obce na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva obce přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající ( zpravidla starosta) obnoví přerušené zasedání zastupitelstva obce, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí ho předsedající za odmítnutý.
 6. Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.
 7. Hlasování se provádí veřejně, jestliže ZO na základě návrhu nerozhodne, že se bude hlasovat tajně. Hlasuje se zdvižením ruky a řídí je předsedající, který také výsledky hlasování vyhlásí. Nejprve se hlasuje o souhlasu s návrhem, poté o nesouhlasu, na závěr zvednutím ruky vyjádří své stanovisko zdržet se hlasování zbylí členové zastupitelstva. Přijat je návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Počítání hlasů kontroluje návrhová a volební komise.
 8. Usnesení zastupitelstva obce a právní předpisy obce podepisuje starosta spolu s místostarostou.

Článek 10

Volba a odvolávání starosty, místostarosty, členů rady obce a výborů zastupitelstva

  Volba a odvolávání starosty:

 1. v případě volby se volí volební komise
 2. hlasování je veřejné, jestliže ZO nerozhodne o hlasování tajném
 3. hlasování řídí předseda volební komise,
 4. návrh na obsazení funkce starosty předkládá volební komisi zástupce volební strany zastoupené v zastupitelstvu nebo člen zastupitelstva
 5. komise předkládá návrh na kandidátce v pořadí podle počtu získaných hlasů ve volbách do zastupitelstva, komise rozdá všem členům zastupitelstva hlasovací lístky, na kterých jsou uvedena plná jména všech členů zastupitelstva v abecedním pořadí. Hlasování se provede tak, že každý člen zastupitelstva označením (zakroužkováním) pořadového čísla před jménem člena zastupitelstva vyjádří svou volbu. Úprava hlasovacího lístku se provádí v určeném prostoru (za plentou)
 6. neplatný je ten hlasovací lístek, kde je označeno více kandidátů než jeden a ten hlasovací lístek, kde není označen žádný kandidát
 7. hlasování se provádí vložením hlasovacích lístků do volební urny, na správnost hlasování dohlíží volební komise
 8. zvolen je kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva
 9. v případě, že žádný kandidát neobdrží nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva, vyloučí se z kandidátky ten kandidát, který získal nejméně hlasů a volba se opakuje. Stane-li se, že dva kandidáti v posledním kole hlasování získají shodný počet hlasů, rozhodne nové hlasování
 10. při odvolávání z funkce starosty rozdá návrhová komise všem členům zastupitelstva hlasovací lístky, na kterých jsou uvedeny dvě možnosti:
  1. souhlasím s odvoláním
  2. nesouhlasím s odvoláním
 11. hlasování se provede tak, že každý člen zastupitelstva zakroužkuje jednu ze dvou možností, a to způsobem uvedeným v písm. f) tohoto článku. Starosta je odvolán, souhlasí-li s odvoláním nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
 12. Volba a odvolání místostarosty, předsedů a členů výborů se provádí jednotlivě, stejným způsobem jako volba a odvolání starosty

Článek 11

Dotazy členů zastupitelstva obce

 1. Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty (interpelace) na starostu, místostarostu jakož i na další orgány obce.
 2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně; připomínky jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.
 3. Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta jednání zastupitelstva obce na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá konečné stanovisko zastupitelstvo obce.
 4. Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u obecního úřadu.

Článek 12

Péče o nerušený průběh jednání

 1. Nikdo nesní rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.
 2. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

Článek 13

Ukončení zasedání zastupitelstva obce

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva obce pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání; v těchto případech za svolá náhradní zasedání do 15 dnů.

Článek 14

Organizačně technické záležitosti zastupitelstva obce

 1. průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
 2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.
 3. V zápisu se uvádí :
  1. den a místo jednání
  2. hodina zahájení a ukončení
  3. doba přerušení
  4. jména určených ověřovatelů zápisu
  5. jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva
  6. program jednání
  7. průběh rozpravy se jmény řečníků
  8. podané návrhy
  9. výsledek hlasování
  10. podané dotazy a návrhy
  11. schválené znění usnesení
  12. další skutečnosti, které se podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly stát součástí zápisu.
 4. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce a podepisují jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.
 5. námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

Článek 15

Zabezpečení a kontrola usnesení

 1. Starosta projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení usnesení zastupitelstva obce. Návrh starostovi předkládá místostarosta.
 2. Starosta sleduje a kontroluje výsledky plnění na úsecích spadajících do jeho působnosti.
 3. Souhrnnou kontrolu plněné usnesení provádí starosta a informuje pololetně zasedání zastupitelstva obce.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud v průběhu jednání nastane situace, která není upravena tímto jednacím řádem a obecně závaznými předpisy, rozhodne o způsobu jejího řešení hlasováním zastupitelstvo.
 2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2007.