Obecně závazná vyhláška obce KLADKY č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1Obecní zastupitelstvo obce KLADKY vydává dne 28.12.2007, dle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Působnost

Správu poplatku vykonává Obecní úřad Kladky (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2

Poplatník

Poplatek platí:

 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3

Sazba poplatku

Sazba poplatku pro poplatníka podle článku 2 písm. a) a b) je stanovena dle ustanovení § 10 b) odst. 3 písm. a) zákona o místních poplatcích a činí 400,– Kč za kalendářní rok.

  1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl.2 písm. a) a b) této OZV činí 400,- Kč a je tvořena:
   1. z částky 150,- Kč za kalendářní rok
   2. z částky 250,- Kč za kalendářní rok, stanovené podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Skutečné náklady činily 156.182,60 Kč a byly rozúčtovány takto:

Počet poplatníků dle čl.2 písm.a), tj. osoby s trvalým pobytem 355
Počet poplatníků dle čl.2 písm.b) 57
Počet poplatníků dle čl.2 celkem 412
Náklady na jednoho poplatníka 156.182,60 : 412 = 379,08 Kč
 1. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnické stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 4

Osvobození

 1. Od poplatku jsou osvobozeni:
  1. děti do jednoho roku. Po dovršení jednoho roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců v příslušném kalendářním roce.
  2. osoby pracující mimo území ČR nepřetržitě alespoň 6 měsíců v roce
 2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů písemně správci poplatku ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený dle článku č. 4 povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

Čl. 5

Splatnost

Poplatek je splatný pro poplatníka uvedeného v článku 2 písm. a) a b) vždy nejpozději do 31.3.. v kalendářním roce.

Čl. 6

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník dle článku 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 2. Poplatník dle článku 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

Čl. 7

Společná ustanovení

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejích nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatníků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a citovaného zákona.

Čl. 8

 1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemné uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 9

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2008.