ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KLADKY ZA ROK 2017

Zveřejňujeme Závěrečný účet obce Kladky za rok 2017, který byl schválen bez výhrad na zasedání Zastupitelstva obce Kladky dne 11. 06. 2018.

Celé znění závěrečného účtu (včetně všech příloh) je uloženo k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu, Kladky 19, nebo na elektronické úřední desce na adrese www.obeckladky.cz

Fin 2 – 12 M Příloha Rozvaha Účetní závěrka Základní škola a mateřská škola Kladky Výkaz zisku a ztráty Závěrečný účet obce Kladky 2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 201712