Odpadové hospodářství

PLASTY – tento odpad je komoditou, za kterou budeme platit 2500,- Kč za tunu. Do zvonů určených pro plast je od října možno dávat i nápojový karton a plechovky od nápojů a konzervy. Odpadová firma má třídící linku, která vytřídí plechovky a konzervy od plastu. Samozřejmě doprava není v ceně! Přestože zaplatíme, tak nám vyplatí EKO-KOM peněžitou odměnu za množství odevzdaného plastu a nápojových kartonů. NEVYPLÁCÍ SE NÁM ODVÁŽET PLASTY MIMO OBEC (např. černé skládky) A VYHAZOVAT JE DO SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU!!!

SKLO – ZA TUHLE KOMODITU NEPLATÍME! POUZE HRADÍME DOPRAVU ZA ODVOZ.

PAPÍR – ZA TUHLE KOMODITU NEPLATÍME! POUZE HRADÍME DOPRAVU ZA ODVOZ.

A VÝSLEDEK NAŠEHO SNAŽENÍ?? ANO UŠETŘENÉ PENÍZE ZA TŘÍDĚNÍ!

APELUJI NA TŘÍDĚNÍ! CO NEDÁTE DO SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU A ULOŽÍTE DO NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD, TAK TO NÁM BUDE ODMĚNOU. SNÍŽÍME PRODUKCI I NÁKLADY NA LIKVIDACI SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU A DOSTANEME PENÍZE ZPĚT ZA TŘÍDĚNÍ.

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD – NEJNÁKLADNĚJŠÍ POLOŽKA A JE NUTNÉ CO NEJVÍCE TŘÍDIT A OMEZIT. Zde je nutno říct, že od roku 2030 se plánuje uzavření skládek a všechen dále nevyužitelný odpad se bude likvidovat ve spalovnách, teplárnách a vhodných spalovacích pecích, jejichž technologie budou uzpůsobeny pro tohle palivo

Zákon již ukládá maximální množství na osobu a rok, které se každoročně snižuje. Při překročení se zvedají poplatky za likvidaci!!! Pro rok 2023 je určeno pro obec Kladky na slevu 61,2 tun. To znamená 180 kg na jednoho občana. (V roce 2022 to bylo 64,6 tun, tzn 190kg/občan).

V letošním roce se již uvedené množství vyčerpalo a od září platíme na skládkování o 500,- Kč/tuna navíc.

!V roce 2022 se množství překročilo o 39tun!

A JAK TEDY SNÍŽIT MNOŽSTVÍ A NÁKLADY? ZAČÍT ŘÁDNĚ TŘÍDIT A VYUŽÍVAT NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD!!! MYSLÍTE SI, ŽE TŘÍDÍME DOSTATEČNĚ?? NETŘÍDÍME!!! NEMÁME KAM TŘÍDIT? MÁME, ALE NEVYUŽÍVÁME NABÍZENÉ MOŽNOSTI!!!

Velké kovové odpady a vyřazené elektrospotřebiče můžete odvézt na sběrný dvůr.

Na bioodpad využívejte kontejnery v obci – bioodpad nepatří do popelnice!

Mobilní sběr objemných a nebezpečných odpadů – podzim 2023

Společnost FCC Litovel, s.r.o. informuje obce o organizaci mobilního sběru.

Časový rozpis pro předání odpadů:

a / objemný odpad – odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
b / nebezpečný odpad – např. oleje, tuky, zbytky barev a rozpouštědel, spotřební chemie, ropné látky, léky, agrochemický odpad včetně obalů.
c / vyřazené elektrozařízení – elektrozařízení používané v domácnostech. Např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.
Pneumatiky se nepřijímají!

Důležité upozornění
Odkládání jakéhokoliv odpadu v době mimo provoz mobilní sběrny je považováno za
odkládání odpadu mimo vyhrazená místa a je protiprávní.
Nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení budou předávány zaměstnancům
společnosti FCC Litovel, s r.o. na místě k tomu určeném starostou obce ve
stanovenou provozní dobu.
Objemný odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů. V sobotu jej můžete
předat zaměstnancům společnosti FCC Litovel, s.r.o. na místě k tomu určeném
starostou obce ve stanovenou provozní dobu.
Vše se přijímá v přiměřeném množství: cca 80,00 Kg/občan


Stavební odpad se nepřijímá např.: suť, eternitová krytina, cihla apod.
Běžný domovní odpad (komunální odpad, plast, papír) se likviduje při pravidelných
čtrnáctidenních svozech.

Informace o uzavírce silnice

Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o plánované úplné uzavírce silnice III/37346 v obci Ludmírov při akci „III/37346 Ludmírov – Dětkovice-Kladky“ v termínu od 25. 9. 2023 do 8. 12. 2023.

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek 780440, 780446 a 890301 dopravce ARRIVA autobusy a.s.

Návrh řešení dopravní obslužnosti po dobu trvání úplné uzavírky:

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které budou po obsluze zastávky Ludmírov,Dětkovice vedeny po III/37346 a dále obousměrnou objízdnou trasou po MK směr Milkov – III/37344 Milkov – Hvozd – III/37346 Ludmírov, otočí se v prostoru ZD Ludmírov, obslouží náhradní zastávku Ludmírov,obchod. a budou pokračovat po III/37346 dále ve svých trasách dle platných JŘ.

Zastávka Ludmírov,obchod nebude obousměrně obsluhována v původní poloze, ale bude přemístěna na účelovou komunikaci ZD Ludmírov, k náhradním označníkům.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci

Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Velkou většinu těchto nemovitostí tvoří pozemky. Zejména se jedná o ornou půdu a také o cesty, lesní pozemky či travní porosty. V seznamech lze nalézt také rodinné a bytové domy, chaty nebo garáže.

Většina zápisů tohoto druhu pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec. Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát.

ÚZSVM ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dvakrát ročně zveřejňuje seznam těchto nedostatečně identifikovaných vlastníků, jehož aktuální verzi naleznete v této záložce. Zároveň zde najdete také odpovědi na nejčastější dotazy týkající se dohledávání nemovitostí s nejasnými vlastníky. Potřebné informace obsahuje také brožura Nedostatečně identifikovaní vlastníci, v níž se dozvíte, jak si sami můžete ověřit, zda vám nebo vašim předkům nepatří nějaká nemovitost, o níž jste neměli doposud tušení. 

Aktuální informace k nedostatečně identifikovaným vlastníkům nemovitostí

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na základě dlouhodobé spolupráce s místními samosprávami a v souladu se zákonem zaslal všem obcím aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky, které se na jejich území nacházejí. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je pravidelně zveřejňován na obecních úředních deskách a také na webových stránkách ÚZSVM.

Více informací na https://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici

KnihoBudka

Jak to funguje?

Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji vyhodit, Vyměňte ji v KnihoBudce za jinou. Nebo ji tam prostě nechte, ať si ji může přečíst někdo jiný. KnihoBudky slouží k bezplatnému půjčování a výměně knih. Knihy si také můžete jen vzít.

KnihoBudka je umístěna u vchodu do prodejny Eva Stejskalová.