Odpadové hospodářství

PLASTY – tento odpad je komoditou, za kterou budeme platit 2500,- Kč za tunu. Do zvonů určených pro plast je od října možno dávat i nápojový karton a plechovky od nápojů a konzervy. Odpadová firma má třídící linku, která vytřídí plechovky a konzervy od plastu. Samozřejmě doprava není v ceně! Přestože zaplatíme, tak nám vyplatí EKO-KOM peněžitou odměnu za množství odevzdaného plastu a nápojových kartonů. NEVYPLÁCÍ SE NÁM ODVÁŽET PLASTY MIMO OBEC (např. černé skládky) A VYHAZOVAT JE DO SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU!!!

SKLO – ZA TUHLE KOMODITU NEPLATÍME! POUZE HRADÍME DOPRAVU ZA ODVOZ.

PAPÍR – ZA TUHLE KOMODITU NEPLATÍME! POUZE HRADÍME DOPRAVU ZA ODVOZ.

A VÝSLEDEK NAŠEHO SNAŽENÍ?? ANO UŠETŘENÉ PENÍZE ZA TŘÍDĚNÍ!

APELUJI NA TŘÍDĚNÍ! CO NEDÁTE DO SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU A ULOŽÍTE DO NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD, TAK TO NÁM BUDE ODMĚNOU. SNÍŽÍME PRODUKCI I NÁKLADY NA LIKVIDACI SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU A DOSTANEME PENÍZE ZPĚT ZA TŘÍDĚNÍ.

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD – NEJNÁKLADNĚJŠÍ POLOŽKA A JE NUTNÉ CO NEJVÍCE TŘÍDIT A OMEZIT. Zde je nutno říct, že od roku 2030 se plánuje uzavření skládek a všechen dále nevyužitelný odpad se bude likvidovat ve spalovnách, teplárnách a vhodných spalovacích pecích, jejichž technologie budou uzpůsobeny pro tohle palivo

Zákon již ukládá maximální množství na osobu a rok, které se každoročně snižuje. Při překročení se zvedají poplatky za likvidaci!!! Pro rok 2023 je určeno pro obec Kladky na slevu 61,2 tun. To znamená 180 kg na jednoho občana. (V roce 2022 to bylo 64,6 tun, tzn 190kg/občan).

V letošním roce se již uvedené množství vyčerpalo a od září platíme na skládkování o 500,- Kč/tuna navíc.

!V roce 2022 se množství překročilo o 39tun!

A JAK TEDY SNÍŽIT MNOŽSTVÍ A NÁKLADY? ZAČÍT ŘÁDNĚ TŘÍDIT A VYUŽÍVAT NÁDOBY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD!!! MYSLÍTE SI, ŽE TŘÍDÍME DOSTATEČNĚ?? NETŘÍDÍME!!! NEMÁME KAM TŘÍDIT? MÁME, ALE NEVYUŽÍVÁME NABÍZENÉ MOŽNOSTI!!!

Velké kovové odpady a vyřazené elektrospotřebiče můžete odvézt na sběrný dvůr.

Na bioodpad využívejte kontejnery v obci – bioodpad nepatří do popelnice!

Mobilní sběr objemných a nebezpečných odpadů – podzim 2023

Společnost FCC Litovel, s.r.o. informuje obce o organizaci mobilního sběru.

Časový rozpis pro předání odpadů:

a / objemný odpad – odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic. Např. staré koberce, linolea, starý nábytek, vyřazené oblečení apod.
b / nebezpečný odpad – např. oleje, tuky, zbytky barev a rozpouštědel, spotřební chemie, ropné látky, léky, agrochemický odpad včetně obalů.
c / vyřazené elektrozařízení – elektrozařízení používané v domácnostech. Např. ledničky, televize, rádia, počítače, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, baterie, zářivky, výbojky apod.
Pneumatiky se nepřijímají!

Důležité upozornění
Odkládání jakéhokoliv odpadu v době mimo provoz mobilní sběrny je považováno za
odkládání odpadu mimo vyhrazená místa a je protiprávní.
Nebezpečné odpady, vyřazené elektrozařízení budou předávány zaměstnancům
společnosti FCC Litovel, s r.o. na místě k tomu určeném starostou obce ve
stanovenou provozní dobu.
Objemný odpad ukládejte pouze do přistavených kontejnerů. V sobotu jej můžete
předat zaměstnancům společnosti FCC Litovel, s.r.o. na místě k tomu určeném
starostou obce ve stanovenou provozní dobu.
Vše se přijímá v přiměřeném množství: cca 80,00 Kg/občan


Stavební odpad se nepřijímá např.: suť, eternitová krytina, cihla apod.
Běžný domovní odpad (komunální odpad, plast, papír) se likviduje při pravidelných
čtrnáctidenních svozech.