Obecně závazná vyhláška obce KLADKY č. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1Obecní zastupitelstvo obce KLADKY vydává dne 28.12.2007, dle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Působnost

Správu poplatku vykonává Obecní úřad Kladky (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2

Poplatník

Poplatek platí:

 1. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
 2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3

Sazba poplatku

Sazba poplatku pro poplatníka podle článku 2 písm. a) a b) je stanovena dle ustanovení § 10 b) odst. 3 písm. a) zákona o místních poplatcích a činí 400,– Kč za kalendářní rok.

  1. Sazba poplatku pro poplatníka podle čl.2 písm. a) a b) této OZV činí 400,- Kč a je tvořena:
   1. z částky 150,- Kč za kalendářní rok
   2. z částky 250,- Kč za kalendářní rok, stanovené podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.

Skutečné náklady činily 156.182,60 Kč a byly rozúčtovány takto:

Počet poplatníků dle čl.2 písm.a), tj. osoby s trvalým pobytem 355
Počet poplatníků dle čl.2 písm.b) 57
Počet poplatníků dle čl.2 celkem 412
Náklady na jednoho poplatníka 156.182,60 : 412 = 379,08 Kč
 1. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnické stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 4

Osvobození

 1. Od poplatku jsou osvobozeni:
  1. děti do jednoho roku. Po dovršení jednoho roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců v příslušném kalendářním roce.
  2. osoby pracující mimo území ČR nepřetržitě alespoň 6 měsíců v roce
 2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen oznámit ve lhůtě do 15 dnů písemně správci poplatku ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník osvobozený dle článku č. 4 povinen oznámit zánik nároku na osvobození.

Čl. 5

Splatnost

Poplatek je splatný pro poplatníka uvedeného v článku 2 písm. a) a b) vždy nejpozději do 31.3.. v kalendářním roce.

Čl. 6

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník dle článku 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 2. Poplatník dle článku 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

Čl. 7

Společná ustanovení

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejích nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatníků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a citovaného zákona.

Čl. 8

 1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemné uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 9

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2008.

Jednací řád zastupitelstva obce Kladky

Zastupitelstvo obce Kladky se usneslo na svém zasedání dne 29. 6. 2007 vydat na základě ustanovení § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů tento jednací řád :

Článek 1

Úvodní ustanovení

Jednací řád zastupitelstva obce Kladky (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje přípravu, svolávání, formu a průběh jednání, způsob hlasování a rozhodování, způsob volby a odvolání starosty a místostarosty, předsedů a členů výborů, způsob kontroly plnění usnesení zastupitelstva a zabezpečení uložených úkolů.

Článek 2

Pravomoci zastupitelstva obce

 1. Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 84 a § 85 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů ( dále jen „zákon o obcích“).
 2. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do přenesené působnosti obce, jen stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon.

Článek 3

Svolání jednání zastupitelstva obce

 1. Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta . Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.
 2. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odst.1, učiní tak místostarosta, popř. jiný člen zastupitelstva obce.

Článek 4

Příprava zasedání zastupitelstva

Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje starosta v součinnosti s místostarostou.

 1. Termíny řádných zasedání v kalendářním roce navrhuje a schvaluje zastupitelstvo obce.
 2. Podklady pro zasedání připravuje obecní úřad, výbory zastupitelstva, jednotliví členové zastupitelstva či skupina členů zastupitelstva nebo pracovní skupina, která byla zastupitelstvem obce ustavena a pověřena zpracováním nezbytných podkladů, potřebných pro rozhodnutí určité záležitosti či souboru záležitostí. Za přípravu, zpracování a předkládání podkladů pro jednání zastupitelstva odpovídá starosta.
 3. Právo předkládat návrhy k zařazení na program připravovaného zasedání zastupitelstva mají jeho členové a výbory.
 4. Náležitosti podkladů:
  1. název podkladu,
  2. předkladatel (jméno, příjmení, funkce a podpis)
  3. zpracovatel (jméno, příjmení, funkce a podpis)
  4. důvodová zpráva, která musí obsahovat zejména zhodnocení dosavadního, stavu, rozbor příčin nedostatků, odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad na rozpočet obce
  5. návrh usnesení, které musí být konkrétní, termínované a s uvedením osoby odpovědné za jeho splnění.
 5. Všichni členové zastupitelstva obdrží zpravidla nejpozději 2 dny před termínem konání zasedání program a v tomto čase dostupné podklady určené k projednání. Všichni členové zastupitelstva mohou na základě obdržených podkladů podat svůj návrh k předloženým materiálům písemně, nejpozději jeden pracovní den před termínem zasedání starostovi nebo místostarostovi pro případnou opravu těchto podkladů.
 6. Starosta z předložených návrhů a podkladů připraví program zasedání zastupitelstva..
 7. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dnů před zasedáním zastupitelstva, kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým (místní rozhlas apod.)

Článek 5

Práva a povinnosti člena zastupitelstva

 1. Člen zastupitelstva je povinen:
  1. zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce
  2. sdělit před zahájením zasedání zastupitelstva skutečnost, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samého nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů). Sdělení musí učinit písemně nebo ústně předsedajícímu. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhodne zastupitelstvo hlasováním.
 2. Vyloučení člena zastupitelstva z projednávání a rozhodování neznamená omezení jeho práva účasti a hlasování na zasedání zastupitelstva.

Článek 6

Program jednání

 1. Program jednání zastupitelstva navrhuje starosta.
 2. Na jednání zastupitelstva obce může být jednáno jen o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo obce souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení, o němž či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.
 3. Požádá-li o to ústně nebo písemně člen zastupitelstva obce, projedná se zařazení požadovaného bodu programu na nejbližším jednání zastupitelstva obce. Nevyhoví-li se mu, musí být sděleny důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání, rozhodne o tom zastupitelstvo obce.

Článek 7

Průběh jednání zastupitelstva obce

 1. Schůzi zastupitelstva obce zpravidla řídí starosta.
 2. Předsedající ( zpravidla starosta ) řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí starosta zasedání a svolá do 15 dnů jeho náhradní zasedání.
 3. V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a opatření, zda diskuze bude probíhat ke každému bodu zvlášť, nechá zvolit návrhovou komisi a dva členy zastupitelstva obce za ověřovatele jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.
 4. Zápis proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.
 5. Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí.
 6. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.
 7. Do rozpravy se přihlašují zastupitelé, popř. jiní oprávnění občané. Občan obce, jakož i fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost, případně cizinec, splňující předpoklady § 17 zákona o obcích, má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem zastupitelstva písemně nebo zvednutím ruky v průběhu jednání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuze musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
 8. Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.
 9. Do diskuze se mohou členové zastupitelstva obce přihlásit do konce rozpravy.
 10. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.
 11. Zastupitelstvo obce se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, např.:
  1. nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát
  2. doba diskusního vystoupení se omezuje na 3 minuty a u předkladatele na 10 minut.
  3. technické poznámky se zkracují na nezbytně nutnou dobu
 12. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce; o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

Článek 8

Příprava usnesení zastupitelstva obce

 1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuze členů zastupitelstva.
 2. Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání; závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulován stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu obce předkládá návrhová komise.

Článek 9

Hlasování

 1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
 3. Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
 4. V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijatelné.
 5. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo obce na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva obce přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající ( zpravidla starosta) obnoví přerušené zasedání zastupitelstva obce, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí ho předsedající za odmítnutý.
 6. Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.
 7. Hlasování se provádí veřejně, jestliže ZO na základě návrhu nerozhodne, že se bude hlasovat tajně. Hlasuje se zdvižením ruky a řídí je předsedající, který také výsledky hlasování vyhlásí. Nejprve se hlasuje o souhlasu s návrhem, poté o nesouhlasu, na závěr zvednutím ruky vyjádří své stanovisko zdržet se hlasování zbylí členové zastupitelstva. Přijat je návrh, pro který hlasovala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Počítání hlasů kontroluje návrhová a volební komise.
 8. Usnesení zastupitelstva obce a právní předpisy obce podepisuje starosta spolu s místostarostou.

Článek 10

Volba a odvolávání starosty, místostarosty, členů rady obce a výborů zastupitelstva

  Volba a odvolávání starosty:

 1. v případě volby se volí volební komise
 2. hlasování je veřejné, jestliže ZO nerozhodne o hlasování tajném
 3. hlasování řídí předseda volební komise,
 4. návrh na obsazení funkce starosty předkládá volební komisi zástupce volební strany zastoupené v zastupitelstvu nebo člen zastupitelstva
 5. komise předkládá návrh na kandidátce v pořadí podle počtu získaných hlasů ve volbách do zastupitelstva, komise rozdá všem členům zastupitelstva hlasovací lístky, na kterých jsou uvedena plná jména všech členů zastupitelstva v abecedním pořadí. Hlasování se provede tak, že každý člen zastupitelstva označením (zakroužkováním) pořadového čísla před jménem člena zastupitelstva vyjádří svou volbu. Úprava hlasovacího lístku se provádí v určeném prostoru (za plentou)
 6. neplatný je ten hlasovací lístek, kde je označeno více kandidátů než jeden a ten hlasovací lístek, kde není označen žádný kandidát
 7. hlasování se provádí vložením hlasovacích lístků do volební urny, na správnost hlasování dohlíží volební komise
 8. zvolen je kandidát, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva
 9. v případě, že žádný kandidát neobdrží nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva, vyloučí se z kandidátky ten kandidát, který získal nejméně hlasů a volba se opakuje. Stane-li se, že dva kandidáti v posledním kole hlasování získají shodný počet hlasů, rozhodne nové hlasování
 10. při odvolávání z funkce starosty rozdá návrhová komise všem členům zastupitelstva hlasovací lístky, na kterých jsou uvedeny dvě možnosti:
  1. souhlasím s odvoláním
  2. nesouhlasím s odvoláním
 11. hlasování se provede tak, že každý člen zastupitelstva zakroužkuje jednu ze dvou možností, a to způsobem uvedeným v písm. f) tohoto článku. Starosta je odvolán, souhlasí-li s odvoláním nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
 12. Volba a odvolání místostarosty, předsedů a členů výborů se provádí jednotlivě, stejným způsobem jako volba a odvolání starosty

Článek 11

Dotazy členů zastupitelstva obce

 1. Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty (interpelace) na starostu, místostarostu jakož i na další orgány obce.
 2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně; připomínky jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.
 3. Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta jednání zastupitelstva obce na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá konečné stanovisko zastupitelstvo obce.
 4. Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u obecního úřadu.

Článek 12

Péče o nerušený průběh jednání

 1. Nikdo nesní rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitele jednání.
 2. Nemluví-li řečník k věci nebo překročí stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

Článek 13

Ukončení zasedání zastupitelstva obce

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva obce pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání; v těchto případech za svolá náhradní zasedání do 15 dnů.

Článek 14

Organizačně technické záležitosti zastupitelstva obce

 1. průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
 2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.
 3. V zápisu se uvádí :
  1. den a místo jednání
  2. hodina zahájení a ukončení
  3. doba přerušení
  4. jména určených ověřovatelů zápisu
  5. jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva
  6. program jednání
  7. průběh rozpravy se jmény řečníků
  8. podané návrhy
  9. výsledek hlasování
  10. podané dotazy a návrhy
  11. schválené znění usnesení
  12. další skutečnosti, které se podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly stát součástí zápisu.
 4. Zápis se vyhotovuje do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce a podepisují jej starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.
 5. námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

Článek 15

Zabezpečení a kontrola usnesení

 1. Starosta projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení usnesení zastupitelstva obce. Návrh starostovi předkládá místostarosta.
 2. Starosta sleduje a kontroluje výsledky plnění na úsecích spadajících do jeho působnosti.
 3. Souhrnnou kontrolu plněné usnesení provádí starosta a informuje pololetně zasedání zastupitelstva obce.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

 1. Pokud v průběhu jednání nastane situace, která není upravena tímto jednacím řádem a obecně závaznými předpisy, rozhodne o způsobu jejího řešení hlasováním zastupitelstvo.
 2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2007.

Obecně závazná vyhláška obce KLADKY č. 1/2006 o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Kladky vydalo dne 14.11.2006 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm.d) a § 84 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněni pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

Čl.1

 1. Obec Kladky zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
  • poplatek ze psů
  • poplatek za užívání veřejného prostranství
 2. Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad Kladky (dále jen správce poplatku). Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

ČÁST DRUHÁ

HLAVA l

Poplatek ze psů

Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 3

Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Kladky.

Čl. 4

Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15-ti dnů vznik poplatkové povinnosti od dovršení stáří psa 3 měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
 3. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
 4. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo identifikační číslo organizace. Jde-li o právnickou nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 5

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovr­šil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
 2. Zanikne-li poplatková povinnost ( např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

Čl. 6

Sazba poplatku

Poplatek činí za kalendářní rok:

a) za psa 100,– Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 150,– Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu
100,– Kč
d) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c) 150,– Kč

Čl. 7

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Čl. 8

Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je

 1. osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznám III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
 2. osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 3. osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy

HLAVA II

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 9

Předmět poplatku

 1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek a vyhrazení trvalého parkovacího místa.
 2. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Čl. 10

Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím , která podléhají poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství jsou místní komunikace, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení. Seznam parcel je přílohou této obecně závazné vyhlášky.

ČI. 11

Poplatník

 1. Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v Čl. 9.

Čl. 12

Oznamovací povinnost

 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 1 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 1den je nutno splnit tuto povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství některým ze způsobů zvláštního užívání.
 2. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen oznámit tuto skutečnost správci poplatku stejným způsobem jako v odstavci 1 do 1dne.
 3. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Čl. 13

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v Čl. 9. až do dne, kdy toto užíváni skončilo zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

ČI. 14

Sazba poplatku

  1. Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívaní veřejného prostranství:
a) za umístění zařízení sloužícího pro poskytováni prodeje 10,- Kč
b) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování služeb 10,- Kč
c) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 10,- Kč
d) za umístění skládek 10,- Kč
e) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 1.000,- Kč

Čl. 15

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný:
  1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 1dne nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato
  2. při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 1dne nejpozději v den, kdy užívání veřejného prostranství skončilo

Čl. 16

Osvobození

 1. Poplatku nepodléhá :
  1. vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou
 2. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit písemně nebo ústně do protokolu :
  1. ve lhůtě stanovené dle této vyhlášky
  2. v případě vzniku osvobození po splnění oznamovací povinnosti ve lhůtě do10 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození
 3. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku na osvobození

ČÁST TŘETÍ

Společná ustanovení

Čl. 17

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejích nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 2. Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatníků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení 37 a 37a citovaného zákona.

Čl. 18

 1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemné uvědomen. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 19

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

ČÁST ČTVRTÁ

Zrušovací ustanovení

Čl. 20

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze dne 12.11.2003.

ČÁST PÁTÁ

Účinnost

Čl. 21

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2007

Obecně závazná vyhláška obce KLADKY, číslo 3/2002

kterou se vydává „Požární řád obce“ a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob ( dále jen vyhláška ).

Obecní zastupitelstvo obce Kladky příslušné dle § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, schválilo dne 15.5.2002 podle § 29 odst. 1 písm. o) zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně (úplné znění zák. č. 67/2001 Sb.)

POŽÁRNÍ ŘÁD

Obce KLADKY

Čl. 1

Účel vyhlášky

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci za účelem co nejefektivnější ochrany zdraví občanů obce, jejich životů a majetků před možností zničení požárem. Určuje povinnosti všech občanů bez ohledu na jejich podnikatelskou činnost a povinnost všech podnikatelů na území obce působících trvale nebo jen na přechodnou dobu. Určuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany v obci a vztah obecního úřadu k těmto osobám.

Čl. 2

Organizace požární ochrany

 1. za požární ochranu obce odpovídá obecní úřad v čele se starostou obce
 2. k řádnému plnění úkolů stanovených právními předpisy na úseku požární ochrany obecní úřad:
  1. zřizuje jednotku požární ochrany obce kategorie JPO V/2 k hašení požárů a provádění záchranných prací při mimořádných událostech a živelných pohromách, v čele této jednotky stojí velitel jednotky
  2. pověřuje starostu dohledem nad požární ochranou v obci, včetně dohledu nad jednotkou požární ochrany
  3. projednává stav požární ochrany v Zastupitelstvu obce nejméně jedenkrát ročně, po závažných požárech nebo jiných mimořádných událostech

Čl. 3

Úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

Velitel jednotky požární ochrany obce:

 1. udržuje trvalou akceschopnost jednotky požární ochrany obce
 2. kontroluje, zda členové jednotky se minimálně jedenkrát ročně podrobují lékařské prohlídce a zda mají odpovídající zdravotní způsobilost
 3. nepřipustí, aby v jednotce byli zařazeni členové zdravotně nezpůsobilí
 4. dbá, aby členové zařazení v jednotce užívali předepsanou osobní výzbroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky a dodržovali zásady bezpečné práce, s nimiž je řádně seznámil
 5. provádí odbornou přípravu členů zařazených v jednotce dle stanoveného plánu odborné přípravy
 6. dbá na dodržování stanovené údržby požární techniky, výstroje a výzbroje a provádění pravidelných a prokazatelných kontrol a zkoušení prostředků požární ochrany
 7. vede evidenci požární techniky a jiných prostředků požární ochrany
 8. zúčastňuje se odborné přípravy organizované okresním úřadem
 9. udržuje potřebnou fyzickou zdatnost a vede členy jednotky požární ochrany obce k fyzické a odborné zdatnosti
 10. vede předepsanou dokumentaci o činnosti jednotky požární ochrany obce, o provedených cvičeních a dalších skutečnostech dle požadavků předpisů požární ochrany
 11. zabezpečuje provádění kontroly zdrojů požární vody v obci minimálně dvakrát ročně
 12. plní další úkoly na úseku požární ochrany dle rozhodnutí starosty obce

Čl. 4

Druh, velikost a vybavení jednotky požární ochrany obce

Obec zřizuje jednotku požární ochrany kategorie JPO V/2 a zabezpečuje financování provozu a údržbu objektu požární zbrojnice, techniky, osobního a věcného vybavení.

Čl. 5

Přehled zdrojů požární vody

Obecní úřad :

 1. zajišťuje potřebné zdroje požární vody – určuje zdroje požární vody
 2. předává jednotce požární ochrany obce plán obce s vyznačením vodních zdrojů
 3. dohlíží, aby ve vyčleněných objektech, kde charakter provozu nedovoluje hasit vodou, byly k dispozici vhodné hasební prostředky

Čl. 6

Ohlašovny požárů a způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

 1. v katastru obce jsou tyto ohlašovny požárů:
  1. Obecní úč¨řad Kladky 38 34 24
  2. Územní ohlašovna požárů – HZS Prostějov, Wolkerova 6 150
 2. ohlašovna požárů musí být vybavena dokumentací, podle které plní tyto úkoly:
  1. přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelné pohromě, zjišťuje, kde k události došlo, o jakou událost jde, jaký má rozsah, co je ohroženo, kdo a odkud událost hlásí
  2. oznamuje nahlášenou událost na územní operační středisko
  3. oznamuje nahlášenou událost starostovi obce
 3. Vyhlášení požárního poplachu místní jednotce požární ochrany se provádí těmito způsoby:
  1. sirénou na hasičské zbrojnici
  2. obecním rozhlasem – oznámení mluveným slovem. Vyhlášení zajistí starosta obce. Telefon na OÚ – 582 383 424. Domů – dle seznamu
  3. náhradním způsobem – prostřednictvím vyrozumění členů sboru dobrovolných hasičů

Čl. 7

Způsob trvalého zabezpečení požární ochrany v obci

Trvalá pohotovost jednotek pro účely obce je zajištěna nepřetržitou službou stanice územního Hasičského sboru v Prostějově, Wolkerova 6.

Čl. 8

Úkoly právnických osob, podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany

 1. povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob jsou stanoveny zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona č.67/2001 Sb. – zejména § 6a, 6b, 13, 15, 16, 16a, 18, 19, 20, 21 a 22).
 2. Povinnosti fyzických osob jsou stanoveny zák.č. 133(1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů – § 17, 18, 19, 20, 21 a 22)
 3. Obec může porušení předpisů na úseku požární ochrany a neplnění stanovených požadavků požární ochrany klasifikovat jako přestupek na úseku požární ochrany a pokud jsou naplněny všechny znaky přestupků uvedených v § 78 zákona o požární ochraně, uložit za tyto přestupky až do výše Kč 25 000,–Kč.

Čl. 9

Všeobecná ustanovení

Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a škody na majetku. Při zdolávání požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou pomoc, nevystaví-li se tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké, či mu v tom nebrání důležitá okolnost poskytnout potřebnou věcnou pomoc.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 31.05.2002.

Obecně závazná vyhláška obce KLADKY č. 4/2002, kterou se vydává ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ

Obecní zastupitelstvo obce KLADKY vydává dne 10.10.2002 dle ustanovení § 16 odst. 1 a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon ) a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákon č. 128/2001 Sb., o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Řád veřejného pohřebiště ( dále jen řád ) upravuje provoz veřejného pohřebiště ( dále jen pohřebiště ) na parcele 1164/1 v k. ú. Kladky.

Provozovatel pohřebiště zajišťuje provoz pohřebiště vlastními silami ( dále jen správce pohřebiště ).

Čl. 2

Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti se stanoví takto:

Prosinec – únor 08:00 – 17:00 hodin
Březen – květen 07:00 – 20:00 hodin
Červen – září 06:00 – 21:00 hodin
Říjen – listopad 07:00 – 19:00 hodin

Pokud je třeba např. v souvislosti s prováděním prací zpřístupnit pohřebiště jiným osobám mimo takto stanovenou dobu, lze takovou situaci řešit v konkrétních případech ústní dohodou s provozovatelem pohřebiště.

Čl. 3

Pořádek na pohřebišti

 1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržovat se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti, zejména není dovoleno chovat se hlučně, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, odkládat odpadky a jiné věci mimo místa k tomu určená.
 2. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 3. Na pohřebiště je zákaz přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 4. Na pohřebišti je zákaz jezdit na jízdních kolech, koloběžkách a kolečkových bruslích.
 5. Vozidla ( s výjimkou invalidních vozíků ) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění stanovených podmínek. Vozidla do areálu pohřebiště jsou vpuštěna nejpozději 1 hodinu před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 minut před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
 6. Pojízdné a průchodové plochy na pohřebišti je povoleno používat k parkování vozidel pouze v provozní době pohřebiště, a to pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat u hrobových míst a provádět opravy a údržbu vozidel včetně umývání vozidla.
 7. Přístup na pohřebiště nebo jeho části může správce z oprávněných důvodů ( terénní úpravy, náledí, vichřice atd. ) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
 9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na jiných hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
 10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebišť pít vodu ze studny. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně a při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu z areálu pohřebiště.
 11. Odpadky je třeba odkládat na místa k tomu určená.
 12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, současně nejsou oprávněni k výsadbě nové zeleně přesahující 1 m výšky bez jeho souhlasu. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 13. Dozor nad pořádkem pohřebiště provádí správce pohřebiště.

Čl. 4

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména tyto služby:

 1. provoz pohřebiště zajišťuje obec Kladky ( dále jen správce pohřebiště )
 2. pronájem hrobových míst
 3. vedení evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků
 4. správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolí areálu pohřebiště
 5. zajišťování likvidace odpadů
 6. výkopové práce související s pohřbením

Čl. 5

Povinnosti a činnosti správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 1. Správce pohřebiště je povinen:
  1. předat nájemci hrobového místa ( dále jen nájemce ) k užívání vyznačené číselně označené místo
  2. umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v čl. 9
  3. umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržovat se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné např. v důsledku živelné pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenické práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu: dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu
 2. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

Čl. 6

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelnění ostatků a jejich exhumace

 1. Lidské pozůstatky může do hrobu ukládat jiná osoba jen se souhlasem správce pohřebiště.
 2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
 3. Rakve s lidskými pozůstatky se ukládají zpravidla po jedné do každého hrobového místa. Do stejného hrobového místa může být další rakev uložena většinou až po uplynutí tlecí doby.
 4. Hloubka hrobu pro jednu rakev je pro dospělou osobu 1,5 m, pro děti do 10 let 1,2 m. Rakev s lidskými pozůstatky musí být po uložení do hrobu zasypána zkypřelou zeminou ve výši minimálně 1,2 m. Boční vzdálenost mezi hroby musí činit nejméně 0,3 m. Dno hrobu musí ležet nejméně 0,5 m nad hladinou podzemní vody.
 5. Před uplynutím tlecí doby může být do téhož hrobu uložena další rakev s lidskými pozůstatky, pokud je možné umístit ji nad úroveň poslední rakve a vrstva ulehlé zeminy nad rakví bude činit nejméně 1 m. Minimální hloubka prohloubeného hrobu pro dvě rakve je 2 m. Tlecí doba se počítá od data uložení druhé rakve.
 6. Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se souhlasem okresního hygienika nebo nařídí-li exhumaci v trestním řízení předseda senátu nebo státní zástupce. Náklady na exhumaci platí ten, kdo o ni požádá.
 7. Urny lze do hrobu ukládat do výklenku náhrobku nebo do zvláštní ochranné schránky.

Čl. 7

Tlecí doba

Tlecí doba pro ukládání lidských ostatků do hrobů činí 14 let.

Čl. 8

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
  1. základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu
  2. přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedního hrobu
  3. vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny
 2. Při provádění veškerých operací na pohřebišti je třeba dodržet podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:
  1. respektování důstojnosti a místa a omezování hlučných prací
  2. neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
  3. nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
  4. zajištění ochrany zeleně, keřových systémů zeleně
 3. Po ukončení prací na pohřebišti je nutné uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního stavu.

Čl. 9

Nájem hrobového místa

 1. Místo na pohřebišti se propůjčuje na základě písemné smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a fyzickou osobou ( dále nájemce ). Místo na hrob se propůjčuje na dobu 14 let od posledního uložení lidských ostatků. Tato doba je stanovena jako tlecí doba. Je zakázán podnájem hrobového místa.
 2. Nájemce je povinen pronajímateli sdělit veškeré informace potřebné pro vedení evidence související s provozováním veřejného pohřebiště ( jméno, příjmení, místo, datum narození a úmrtí, rodné číslo, datum uložení pozůstatků nebo zpopelnění ostatků na veřejném pohřebišti ), včetně listu o lékařském ohledání zemřelého.
 3. Je-li nájemcem fyzická osoba, přechází nájemné i vlastnictví hrobového zařízení na dědice. Dědic je povinen sdělit provozovateli pohřebiště neprodleně nové údaje potřebné pro evidenci veřejného pohřebiště.
 4. Provozovatel pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu 90 dnů před jejím ukončením. Není-li mu trvalý pobyt nájemce znám, uveřejní tuto informaci na veřejném pohřebišti nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu.
 5. Nájemce je povinen udržovat propůjčené místo a jeho okolí v řádném stavu. Zjistí-li provozovatel závady, vyzve nájemce, aby je odstranil ve stanovené lhůtě. Pokud není znám trvalý pobyt nájemce, doručí výzvu veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 60 dnů. Neudržování propůjčeného místa v řádném stavu je důvodem k vypovězení nájemní smlouvy ze strany obce.
 6. Pokud si nájemce po skončení nájmu neodebere hrobové zařízení včetně urny a do jednoho roku se o tyto věci nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako s věcmi opuštěnými.

Čl. 10

Poplatek za nájem hrobového místa

Nájemce hradí poplatek za nájem hrobového místa dle ceníku, který je přílohou č. 1 této vyhlášky.

Poplatek se vyměřuje na dobu 14 let, a to vždy za celé kalendářní roky.

Je-li před uplynutím tlecí doby pohřbena do téhož hrobu další rakev s lidskými pozůstatky, musí se nájemné z hrobu uhradit tak, aby bylo zaplaceno do konce tlecího období tohoto pohřbeného. Poplatek je splatný složenkou nebo v hotovosti do pokladny Obecního úřadu Kladky.

Poplatek za pronájem hrobového místa se skládá ze dvou částí.

 1. nájemné za propůjčení hrobového místa dle ustanovení Výměru Ministerstva financí ČR
 2. cena ostatních služeb spojených s propůjčením hrobového místa

Čl. 11

Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno dle zákona o přestupcích a zákona o obcích.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

Pohřebiště je z právního hlediska považováno za veřejné prostranství, provozovatel hřbitova tudíž neodpovídá za případné zcizení nebo poškození hrobového zařízení.

Čl. 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po zveřejnění na úřední desce.

Příloha č. 1

Obecně závazné vyhlášky obce KLADKY č. 4/2002, Řád veřejného pohřebiště

CENÍK ZA PRONÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA

roční nájemné z pozemku hrobového místa 3,- Kč/m 2
roční poplatek za služby spojené s nájmem hrobového místa 5,- Kč/m 2
Celkem : 8,- Kč/m 2 /1 rok

Tato cena platí za každý i započatý m2 hrobu.

Tento ceník nabývá účinnosti patnáctým dnem po zveřejnění na úřední desce.